Skinz

#thanhli

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

. * Đồ ở tiệm có độ mới trên 95%, không lỗi bẩn. * Vuông 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 từ 300k và đơn mua qua 𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 —————— 𝐕 𝐔 𝐎 𝐍 𝐆 | 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: 𝐕𝐮𝐨𝐧𝐠.𝐜𝐡𝐨𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐀𝐃𝐃: 𝟐𝟑𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐮𝐧𝐠 - 𝐑𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚 - 𝐊𝐢𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 _____ . #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlysaigon #thanhlyhcm #aokhoac #hoodie #dam #vay #quanao #thanhlyquanao #thanhly #thanhli #secondhand #chanvay #thanhlyao #vintageclothing #thanhlynhanh #ầm #2hand #vy


0💬Normal

Đầm hoa nhí màu này xinh chứ ce 😝 Pass 230k. New tag 100% ♥️ Đặt hàng nhanh nhất : DIRECT ♥️ #thanhly #thanhli #thanhlygap #thanhlysaigon #thanhlyhanoi #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlyquanao #thanhlydanang #thanhlymypham #thanhlyhcm #mypham #vay #dam #m6


0💬Normal

Jumpsuit rêu tay nơ ạ. Size S M. Pass 240k. New tag 100% ♥️ Đặt hàng nhanh nhất : DIRECT ♥️ #thanhly #thanhli #thanhlygap #thanhlysaigon #thanhlyhanoi #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlyquanao #thanhlydanang #thanhlymypham #thanhlyhcm #mypham #vay #dam #m6n


0💬Normal

Đầm hoa tay cánh tiên xinh cực xinh. Pass 240k. New tag 100% ♥️ Đặt hàng nhanh nhất : DIRECT ♥️ #thanhly #thanhli #thanhlygap #thanhlysaigon #thanhlyhanoi #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlyquanao #thanhlydanang #thanhlymypham #thanhlyhcm #mypham #vay #dam #m7


0💬Normal

Sơmi gì mà cưng hết sức. Siêu siêu đẹp. Pass 210k. New tag 100% ♥️ Đặt hàng nhanh nhất : DIRECT ♥️ #thanhly #thanhli #thanhlygap #thanhlysaigon #thanhlyhanoi #thanhlygiare #thanhlyhanghieu #thanhlyquanao #thanhlydanang #thanhlymypham #thanhlyhcm #mypham #vay #dam #m2n


0💬Normal

Càng nhìn càng thấy đẹp luôn ạ🥰🥰 Hàng xinh xuất sắc luôn ạ❤️❤️❤️ ❤️❤️ ❗️ Hàng may kỹ đường chỉ có thể bán shop. Đồ có túi quần sâu, đựng được iphone ••••••••••••••••••••••••••• #newarrival #sleepwear ———————————————————— 🚚𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗖𝗢𝗗 𝗧𝗢𝗔̀𝗡 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 📞 Call/Zalo/Viber:0939.847.870 #pijama #saigon #likeforlikes #dongu #thanhly #like4likes #helloweekendmarket #shopping #shoponline #follow #followme #quanao #thanhlyquanao #foody #thanhli #thanhlyquanao #thanhlygap #thanhlisaigon #ồlua #ồngủlụa #dongulua #chuyensi #chuyensigiare #ồbộ #ồngủ #sale


0💬Normal

[HÀNG SĂN SALE CÓ SẴN. HÂN CHỈ BÁN ONLINE] Authentic Guess for girls Dành cho các cô nàng thích sự nổi bật, nóng bỏng. Dial đính hoa văn nổi độc đáo. Niềng đính pha lê lấp lánh. - Size 38mm - Japan Movt - Giá săn sale: 1️⃣9️⃣0️⃣0️⃣K 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 🔸Hân có máy cà thẻ tiện dụng cho mọi người có thể mua sắm thoải mái nha 🔸KHÔNG SHIP COD 🔸VUI LÒNG XEM KỸ THÔNG SỐ. 🔸KHÔNG ĐỔI TRẢ. KHÔNG TRẢ LỜI CÁC TIN TRẢ GIÁ. 🔸KHÔNG NHẬN THANH LÝ-KÝ GỞI 🔸Điện thoại + Zalo: 0939.641.279 🔸FB đồ vintage: Tiệm nhỏ nhà Hân 🔸Insta đồ vintage: tiem_nho_nha_han 🔸FB hàng Auth new: Cỏ House & Gift 🔸Insta hàng Auth new: co_house_and_gift #TiemnhonhaHan #donghoco #donghoxua #thanhlidohieu #thanhli #thanhly #thanhlygiare #thanhlyhcm #thanhlysaigon #thanhlyhanghieu #donghonu #donghonam #thanhlisg #thanhlydocu #thanhlydongho #ồnghồ #donghogiare #donghovintage #donghohieu #vintage #ồnghồnữ #retro #donghoauth #vintagewatch #Authentic #2hand #retrowatch #pottery #ceramic #porcelain


0💬Normal

Stansmith gót green ⭐️ ▪️size 40 (25.5cm) ▪️cond 8.8 ▪️giày 500k Cách mua hàng nhé ạ ❤️ 🌿Xem kĩ size trước khi chốt đơn, không đổi trả trừ trường hợp giày không đúng mô tả. 🌿Direct Xanh để mua hàng. 🌿Nếu chuyển khoản đồng giá ship 10k. 🌿Cam kết giày Real 2hand 100%.


2💬Normal

CÁI CUỐI CỦA ZỊT NHA 🐤 CHỈ 70k 🐤 79x55 (L fit XL) 🐤 ĐI ĐƠN KHI MUA TRÊN 2 CÁI 🐤 MỌI NGƯỜI MUA THÌ CMT OR DR CHO PÉ ZỊT NHOA 🐤🐤🐤 ———————— #2hand #ao2hand #2handmy #hangthung #thunmy2hand #2handclothes #aothun2hand #aothununisex #aodep #aothunmy2hand #thanhlynhanh #aothun #thanhli #aothunmiloai1 #2handsg


0💬Normal

Soul Cage - Honda Tetsuya giá gốc: 96k mình bán chỉ: 46k cuốn này đọc kh hợp gu mình ạ nên mình pass giá rẻ hoy mng mua ủng hộ mình để mình có xiền mua sách mới nhe #thanhli #thanhlisach #thanhlysach #thanhlisachhcm #thanhlisachgiare


1💬Normal

. 🐤 CHỈ 60k 🐤 73x47 (L) 🐤 ĐI ĐƠN KHI MUA TRÊN 2 CÁI 🐤 MỌI NGƯỜI MUA THÌ CMT OR DR CHO PÉ ZỊT NHOA 🐤🐤🐤 ———————— #2hand #ao2hand #2handmy #hangthung #thunmy2hand #2handclothes #aothun2hand #aothununisex #aodep #aothunmy2hand #thanhlynhanh #aothun #thanhli #aothunmiloai1 #2handsg


0💬Normal

. 🐤 CHỈ 60k 🐤 73x52 (M fit L) 🐤 ĐI ĐƠN KHI MUA TRÊN 2 CÁI 🐤 MỌI NGƯỜI MUA THÌ CMT OR DR CHO PÉ ZỊT NHOA 🐤🐤🐤 ———————— #2hand #ao2hand #2handmy #hangthung #thunmy2hand #2handclothes #aothun2hand #aothununisex #aodep #aothunmy2hand #thanhlynhanh #aothun #thanhli #aothunmiloai1 #2handsg


0💬Normal

Next Page